Pliki cookies na stronach Goodman Poland

Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich wykorzystanie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej na temat polityki korzystania z cookies na naszej stronie, przejdź tutaj.

Wchodzisz na Globalną stronę Goodman. Szukasz lokalnej strony Goodman?

Zasady i Warunki

Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej mają zastosowanie do domeny o nazwie www.goodman.com (zwanej dalej „witryną internetową”), obsługiwanej przez firmę Goodman Limited (ABN 69 000 123 071) i Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796 641; AFSL 223621), jednostkę odpowiedzialną za Goodman Industrial Trust (ARSN 091 213 839), oraz wszelkie kontrolowane przez nią podmioty („Grupa Goodman”). Grupa Goodman (dalej „Goodman”, „my”, „nasz”) obejmuje podmioty wymienione na stronie www.goodman.com.

Dostęp do tej witryny internetowej oraz jej użytkowanie podlegają następującym warunkom. Przechodząc do stron poza stroną główną użytkownik zgadza się przestrzegać poniższych warunków. Od czasu do czasu możemy uaktualniać niniejsze warunki bez uprzedzenia, a zaktualizowana ich wersja będzie wchodzić w życie od chwili zamieszczenia jej na tej stronie internetowej. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na przyjęcie tych warunków w obecnej postaci i z przyszłymi zmianami.

Polityka ochrony prywatności
Firma Goodman zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest poufność Państwa danych, i dokłada wszelkich starań, by chronić Państwa dane osobowe. Wszelkie dane osobowe wysyłane na niniejszą witrynę internetową będą traktowane zgodnie z „Oświadczeniem o ochronie prywatności” obowiązującym w firmie Goodman. Więcej informacji na temat „Oświadczenia o ochronie prywatności” znajdą Państwo, klikając łącze do działu „Ochrona prywatności” zawartego w niniejszej witrynie internetowej.

Dokładność, kompletność i aktualność informacji
Chociaż firma Goodman w dobrej wierze zapewnia informacje udostępniane w tej witrynie internetowej, nie odpowiadamy za ich nieścisłość lub niekompletność. Użytkownik na własną odpowiedzialność polega na materiale zawartym w niniejszej witrynie internetowej. Informacje udostępniane w tej witrynie internetowej mogą podlegać modyfikacjom bez uprzedzenia. Odpowiedzialność za monitorowanie ewentualnych zmian w materiałach i informacjach zawartych w tej witrynie internetowej spoczywa na użytkowniku.

Prawo własności intelektualnej
Wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej dotyczące wszystkich tekstów, ilustracji i innych materiałów zamieszczonych w tej witrynie internetowej (zwanych dalej „treścią”) należą do firmy Goodman lub zostały tu zamieszczone za pozwoleniem właściciela.

Użytkownik ma prawo przeszukiwać witrynę internetową, powielać fragmenty, drukując je z przeznaczeniem do użytku prywatnego, pobierać i zapisywać materiały na twardym dysku lub w celu przekazania ich innym osobom fizycznym pod warunkiem, że zachowa prawa autorskie i inne prawnie zastrzeżone informacje w stanie niezmienionym. Nie wolno sprzedawać lub dystrybuować z myślą o korzyściach handlowych żadnych kopii jakichkolwiek fragmentów niniejszej witryny internetowej. Nie wolno też modyfikować jej treści ani włączać do innych prac, publikacji czy też witryn internetowych. Nie należy interpretować żadnego zapisu w niniejszej witrynie internetowej jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do wykorzystania praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej dotyczących tekstu, ilustracji i innych materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie internetowej, chyba że wyraźnie określono inaczej.

Znaki towarowe, znaki usługowe, logo i inne znaki zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej stanowią własność firmy Goodman lub zostały tu zamieszczone za pozwoleniem właściciela. Nie należy interpretować żadnego zapisu w niniejszej witrynie internetowej jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do wykorzystania jakiegokolwiek znaku towarowego zamieszczonego w niniejszej witrynie internetowej. Surowo zabrania się wykorzystywania lub nadużywania znaków towarowych zamieszczonych w niniejszej witrynie internetowej lub w treści materiałów opublikowanych w niniejszej witrynie internetowej w sposób niezgodny z niniejszymi warunkami.

Łącza
Niniejsza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych. Łącza te są zamieszczane w dobrej wierze, a firma Goodman nie przyjmuje odpowiedzialności za dostępność, treść, precyzję lub funkcjonowanie owych stron internetowych. Zamieszczenie jakiegokolwiek łącza do innych witryn internetowych nie oznacza aprobaty przez firmę Goodman zamieszczonych tam treści. Aby uzyskać informacje o dowolnej witrynie internetowej, do której zamieściliśmy łącze, użytkownik powinien przeczytać oświadczenia prawne i dotyczące ochrony prywatności zamieszczone w owej witrynie internetowej.

Wyłączenie odpowiedzialności
Użytkownik korzysta z niniejszej witryny internetowej na własną odpowiedzialność.

Informacje udostępniane w niniejszej witrynie internetowej nie stanowią oferty lub zachęty do nabywania papierów wartościowych, jednostek lub lokat inwestycyjnych, chyba że wyraźnie określono inaczej. Wszelkie potencjalne propozycje opisane w niniejszej witrynie internetowej będą składane wyłącznie tym podmiotom lub osobom, które mogą je otrzymać lub które mogą przedstawić ofertę zgodnie z obowiązującym prawem. Informacje zamieszczone w tej witrynie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Na terenie Stanów Zjednoczonych papiery wartościowe nie mogą być wystawiane na sprzedaż lub sprzedawane, chyba że zostały zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych (US Securities Act) z 1933 r. lub uzyskały zwolnienie z obowiązku rejestracji.

Wszelkie informacje (i porady ogólne) zamieszczane w niniejszej witrynie internetowej zostały przygotowane bez uwzględniania celów, potrzeb lub sytuacji finansowej użytkowników. Przed podjęciem działań na podstawie dowolnych informacji zamieszczonych w niniejszej witrynie internetowej użytkownik powinien wziąć pod uwagę poziom ich zgodności z jego okolicznościami i przeczytać wszelkie stosowne oświadczenia i/lub dokumenty ofertowe, a także zasięgnąć właściwej rady, zanim nabędzie jakiekolwiek produkty wymienione w tej witrynie internetowej.

Wyniki osiągnięte w przeszłości przez jakikolwiek produkt opisany w niniejszej witrynie internetowej nie stanowią niezawodnej gwarancji przyszłych rezultatów.

Gwarancje
Niniejsza witryna internetowa jest udostępniana użytkownikom w swojej bieżącej postaci i w miarę dostępności. Na tyle, na ile zezwala na to prawo, firma Goodman nie oferuje żadnego rodzaju wyraźnych, domyślnych, ustawowych lub innych gwarancji (w tym domyślnych gwarancji rynkowości i przydatności do konkretnych celów), w tym oświadczeń i gwarancji, że niniejsza witryna internetowa lub wszelkie dane, informacje, porady, opinie, usługi lub produkty dostarczane, uzyskiwane lub generowane za pomocą lub za pośrednictwem tej witryny internetowej będą kompletne, dokładne, pewne, aktualne, nie będą naruszać praw osób trzecich, że dostęp do niniejszej witryny internetowej będzie nieprzerwany lub pozbawiony błędów, że niniejsza witryna internetowa będzie bezpieczna – niniejszym jasno stwierdza się, że firma nie składa takich oświadczeń i nie oferuje żadnych tego typu gwarancji.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zabronienia użytkownikowi – w dowolnym czasie – dostępu do niniejszej witryny internetowej, jakiejś jej właściwości lub działu.

Odpowiedzialność prawna
W zakresie dopuszczalnym przez prawo firma Goodman nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowania bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub z nawiązką, koszty, straty lub zobowiązania (w tym utratę zysków, dochodów lub dobrego imienia) wynikające z dostępu użytkownika do niniejszej witryny internetowej, korzystania z niej lub nieumiejętności korzystania z niej, lub też jakiejkolwiek zmiany w publikowanych tu treściach, albo związane z innymi witrynami internetowymi, do których użytkownik uzyskał dostęp za pomocą łącza zamieszczonego w tej witrynie internetowej, lub też związane z jakimikolwiek innymi działaniami podjętymi (lub niepodjętymi) przez nas w wyniku otrzymania dowolnej elektronicznej wiadomości pocztowej od użytkownika.

W zakresie dopuszczalnym przez prawo firma Goodman nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za utrzymywanie w dobrym stanie materiałów i usług udostępnianych na niniejszej witrynie internetowej lub za dokonywanie korekty, aktualizacji i publikacji związanych z powyższymi materiałami i usługami.

Firma Goodman nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wirusami, które mogłyby zainfekować sprzęt komputerowy lub inne mienie użytkownika w następstwie korzystania z jakichkolwiek materiałów opublikowanych w niniejszej witrynie internetowej, uzyskiwania do nich dostępu lub pobierania ich z witryny. Użytkownik pobiera materiały z niniejszej witryny internetowej na własną odpowiedzialność.

Jeżeli z obowiązującego prawa wynika, że pewne warunki nie mogą być prawnie wykluczone, ograniczone lub zmodyfikowane, wówczas takie warunki będą obowiązywać, a odpowiedzialność firmy Goodman będzie, w zakresie dozwolonym przez prawo, ograniczona do następujących opcji: (a) w przypadku usług – powtórnego dostarczenia usługi lub zapłacenia kosztów powtórnej usługi; (b) w przypadku dóbr – wymiany lub naprawy dóbr tudzież zapłaty za koszt naprawy lub wymiany dóbr.

Niedozwolone wykorzystanie
Użytkownik może korzystać z niniejszej witryny internetowej wyłącznie w legalnych celach i ma obowiązek przestrzegać wszystkich miejscowych, stanowych, krajowych i międzynarodowych przepisów i regulacji prawnych dotyczących użytkowania tej witryny. Użytkownikowi zabrania się zamieszczania w niniejszej witrynie internetowej jakichkolwiek nielegalnych, szkodliwych, obraźliwych, napastliwych lub szkalujących materiałów tudzież pogróżek wszelkiego rodzaju. Użytkownikowi zabrania się również zakłócania lub utrudniania tudzież usiłowania zakłócania lub utrudniania korzystania przez innych użytkowników z niniejszej witryny internetowej. Wszelkie nieuczciwe, napastliwe lub w inny sposób nielegalne działania mogą stanowić podstawę do całkowitego ograniczenia dostępu użytkownika do niniejszej witryny. Zastrzegamy sobie również prawo do zgłaszania potencjalnie przestępczej działalności właściwym stróżom prawa.

Przekazywanie informacji
Wszelkie informacje, komunikaty lub materiały o charakterze nieosobistym przesyłane na tę witrynę internetową (w tym dane, sugestie, zapytania, komentarze itp.) staną się własnością firmy Goodman i nie będą traktowane poufnie przez firmę Goodman. Możemy wykorzystać takie informacje, komunikaty i materiały bez żadnych zobowiązań wobec użytkownika.

Prawo właściwe
Niniejsze warunki podlegają prawu i interpretacji obowiązującej w Nowej Południowej Walii w Australii.