Wchodzisz na Globalną stronę Goodman. Szukasz lokalnej strony Goodman?

Prywatność

Dlaczego polityka ochrony prywatności w firmie?

Firma Goodman Limited (ABN 69 000 123 071) i Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796 641; AFSL 223621), jednostka odpowiedzialna za Goodman Industrial Trust (ARSN 091 213 839), oraz wszelkie inne kontrolowane przez nie podmioty („Goodman”, „Grupa Goodman”, „my”, „nasz”) zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest poufność Państwa danych i dokładają wszelkich starań, by chronić Państwa dane osobowe.[1] Niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności” obowiązuje we wszystkich podmiotach Grupy Goodman na całym świecie i ma również zastosowanie do naszej witryny internetowej pod adresem www.goodman.com („witryna internetowa”). W oświadczeniu przedstawiono nasze podejście do kwestii zgodności z obowiązującymi krajowymi przepisami prawnymi o ochronie prywatności i danych osobowych. Uznajemy, że w rozmaitych krajach, w których prowadzimy naszą działalność, praktyka dotycząca ochrony prywatności może się różnić, odzwierciedlając w ten sposób miejscowe zwyczaje i wymagania prawne.

Zakres polityki ochrony prywatności

Niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności” określa następujące kwestie:

 • Obchodzenie się z danymi osobowymi;
 • Bezpieczeństwo danych osobowych;
 • Ścisły charakter danych osobowych;
 • Procedury uzyskiwania dostępu do danych osobowych i wprowadzania poprawek;
 • Kontakt z firmą w celu uzyskania dodatkowych informacji o tej polityce i zgłaszania domniemanych jej naruszeń.

Zastosowanie polityki

Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych

Firma Goodman będzie gromadzić, wykorzystywać i ujawniać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prowadzenia przez nią podstawowej działalności związanej z posiadaniem i rozwijaniem bezpośredniego mienia przemysłowego, przestrzeni biznesowych i funduszy zarządzanych oraz kierowaniem nimi.

Gromadzenie danych

Wszelkie dane osobowe będą gromadzone wyłącznie przy zastosowaniu w tym celu prawnych i uzasadnionych środków. Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe będą zbierane bezpośrednio od użytkowników, również za pośrednictwem naszej witryny internetowej, i będą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Firma Goodman będzie także zbierać dane osobowe dotyczące jej klientów i partnerów biznesowych, obejmujące imiona i nazwiska, nazwy, adresy i dane kontaktowe. Te dane osobowe będą gromadzone bezpośrednio lub pośrednio poprzez agencje kredytowe lub za pośrednictwem innych usługodawców. Jeżeli istniejący lub potencjalny klient albo partner w interesach nie posiada osobowości prawnej, firma Goodman może, jeżeli takie działania są dozwolone, zebrać dodatkowe informacje, jak np. (poniższa lista nie jest wyczerpująca):

 • Dane dotyczące ubezpieczenia;
 • Australijski numer rejestracyjny firmy lub podobny numer rejestracyjny firmy, potwierdzający rejestrację podmiotu w innych jurysdykcjach;
 • Informacje finansowe, handlowe i bankowe lub
 • Nazwa, adres pocztowy i adresy e-mail.

Wykorzystywanie danych

Podejmiemy wszelkie uzasadnione działania w celu powiadomienia naszych użytkowników o celach, do których wykorzystujemy dane osobowe, oprócz sytuacji, w których zbieranie lub ujawnianie danych osobowych jest wymagane przez prawo.

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników w następujących okolicznościach:

 • Gdy jest to dozwolone, możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników po to, aby informować ich o potencjalnie interesujących nowych inicjatywach lub aktualizacjach dotyczących Grupy Goodman.
 • Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników do oceny, czy warto nawiązać lub rozszerzyć relacje biznesowe i w jaki sposób nimi zarządzać.


Zbieramy również następujące informacje podczas odwiedzania firmowej witryny internetowej przez użytkowników: liczbę użytkowników, strony odwiedzone przez użytkownika oraz daty i godziny odwiedzin. Firma Goodman gromadzi powyższe informacje do celów statystycznych. Ich analiza umożliwia nam poprawę poziomu usług dostępnych dla użytkowników odwiedzających ponownie naszą witrynę. Podobnie jak wiele innych witryn internetowych, możemy stosować „ciasteczka” (cookies); aplikacja ta przechowuje pewne informacje w komputerach, które mają dostęp do naszej witryny internetowej, jak np. schematy ruchu połączeń, co umożliwia nam świadczenie usług na wyższym poziomie.

W sytuacjach, w których wykorzystujemy dane osobowe użytkowników na potrzeby marketingu bezpośredniego, wdrożymy procedury umożliwiające użytkownikom wycofanie się w dowolnym momencie.

Ujawnianie danych

Możemy przekazywać dane osobowe osobom trzecim jedynie wówczas, gdy ujawnienie ich okaże się niezbędne do skutecznego zarządzania przez firmę Goodman jej relacjami biznesowymi. Do osób trzecich, którym firma Goodman może ujawnić dane osobowe użytkowników, zalicza się:

 • Podmioty powiązane – w celu świadczenia usług informatycznych lub innych usług pomocniczych;
 • Niepowiązane podmioty świadczące usługi drukarskie i pocztowe;
 • Agencje kredytowe, prowadzące kontrole kredytowe i uzyskujące bieżące informacje kredytowe;
 • Organy regulacyjne i inne podmioty, w przypadku których ujawnienie powyższych danych jest prawnie wymagane lub dozwolone, oraz
 • Strony zainteresowane nabyciem udziałów Grupy Goodman.

Firma Goodman dzieli się danymi w obrębie Grupy Goodman. Dane z witryny internetowej (w tym dane osobowe) są przekazywane na serwery znajdujące się w Australii, Zjednoczonym Królestwie i Stanach Zjednoczonych, na których są przechowywane, a także obsługiwane i przetwarzane przez firmę Goodman lub jej usługodawców. Użytkownik przesyłający swoje dane osobowe wyraża zgodę na przesył, przechowywanie i przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Podejmiemy wszelkie niezbędne w uzasadnionym zakresie kroki, aby zagwarantować użytkownikom bezpieczeństwo danych przez nas obsługiwanych, w zgodzie z niniejszym „Oświadczeniem o ochronie prywatności” i z poszanowaniem miejscowych przepisów prawnych traktujących o ochronie prywatności.

Wykorzystujemy i ujawniamy także zbiorowe, nieujawniające tożsamości informacje zgromadzone za pomocą witryny internetowej w ramach procesu stałego udoskonalania naszej witryny.

Postępowanie z wiadomościami „kontaktowymi"

Możemy zachować treść wszystkich otrzymywanych przez nas wiadomości służących nawiązaniu kontaktu. Wszelkie dane osobowe zawarte w owych wiadomościach będą wykorzystywane lub ujawniane wyłącznie w sposób określony w niniejszym „Oświadczeniu o ochronie prywatności”.

Odnośniki

Niniejsza witryna internetowa może zawierać odnośniki do innych witryn potencjalnie interesujących naszych użytkowników. Witryny internetowe, do których odnośniki zamieszczono na naszej stronie, odpowiadają za własne praktyki dotyczące ochrony prywatności. Użytkownik powinien przeanalizować owe witryny pod kątem stosownych oświadczeń o ochronie prywatności przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych na te strony.

Zarządzanie funduszami i papiery wartościowe

Firma Goodman zleciła obsługę funkcji rejestracyjnych w Australii i Nowej Zelandii podmiotom zewnętrznym, tj. odpowiednio spółkom Computershare Investor Services Pty Limited i Computershare Investor Services Limited („Computershare”). Wszystkie dane osobowe zbierane przez spółki Computershare, służące im do wypełniania obowiązków rejestracyjnych, są przechowywane i zarządzane przez te spółki zgodnie z ich polityką w zakresie ochrony prywatności. Polityka ochrony prywatności spółek Computershare szczegółowo wyjaśnia, jakie informacje gromadzą one w imieniu firmy Goodman i komu ujawniają dane osobowe.

Można skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony prywatności w spółce Computershare, aby uzyskać więcej informacji na temat podejścia spółki do ochrony prywatności lub aby złożyć skargę dotyczącą ochrony prywatności. Wnioski można kierować na adres:

Australian Privacy Officer (privacy@computershare.com)
Computershare Investor Services Pty Limited
Yarra Falls, 452 Johnson Street
Abbotsford Vic 3067
Australia

New Zealand Privacy Officer
Computershare Investor Services Limited
Level 2, 159 Hurstmere Road
Takapuma Auckland
Nowa Zelandia/ New Zealand

Funkcję rejestracyjną nienotowanych na giełdzie funduszy zarządzanych przez firmę Goodman w Zjednoczonym Królestwie i Europie kontynentalnej sprawują usługodawcy postronni, którzy prowadzą rejestry danych zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy o ochronie danych.

Bezpieczeństwo

Firma Goodman stosuje szereg środków bezpieczeństwa, aby chronić i zabezpieczać poufny charakter danych osobowych. Jednak przesył danych za pomocą Internetu nigdy nie jest w pełni bezpieczny. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić takie informacje, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek przekazanych nam danych, dlatego też osoby fizyczne, które powierzają nam swoje dane osobowe, czynią to na własne ryzyko. Kiedy dane osobowe dostają się w nasze posiadanie, dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby chronić informacje dotyczące naszych użytkowników przed ich nieuzasadnionym użyciem, utratą, nieupoważnionym dostępem, modyfikacjami lub ujawnieniem. Nasze systemy zabezpieczające mają zastosowanie zarówno w przypadku danych elektronicznych, jak i archiwów materialnych, są poddawane regularnym przeglądom, a w razie konieczności – ulepszeniom.

Dokładność

Firma Goodman dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić ścisłość, kompletność i aktualność zbieranych przez nas danych osobowych. Dokładność posiadanych przez nas danych zależy od informacji przekazywanych nam przez naszych użytkowników, dlatego też upraszamy Państwa o kontakt (dane kontaktowe poniżej) w razie zmiany danych osobowych, abyśmy mogli zaktualizować nasze rejestry.

Dostęp do danych i poprawki

Użytkownicy mają prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas i wprowadzania do nich poprawek. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych będących w posiadaniu firmy Goodman lub aby wprowadzić do nich poprawki, należy skontaktować się z nami, wykorzystując do tego celu poniższe dane kontaktowe.

Posiadacze papierów wartościowych w Australii i Nowej Zelandii powinni skontaktować się ze spółkami Computershare przy użyciu danych kontaktowych zamieszczonych powyżej.

W pewnych okolicznościach możemy odmówić użytkownikowi dostępu do danych osobistych, np. gdy dane informacje mają zbyt istotny wpływ na prywatność innych osób lub gdy prawo zabrania nam ujawnienia takich informacji (powyższa lista nie jest wyczerpująca). Jeżeli odmówimy użytkownikowi dostępu do danych, wyjaśnimy przyczynę takiej odmowy.

Kontakt

W następujących sytuacjach prosimy o kontakt ze specjalistą ds. ochrony prywatności w firmie Goodman:

 • Aby uzyskać dodatkowe informacje o naszej polityce ochrony prywatności;
 • Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je lub skorygować;
 • W razie domniemanego naruszenia naszych zobowiązań w zakresie ochrony prywatności i/lub
 • Jeżeli nie musimy już przechowywać Państwa danych osobowych, a Państwo nie życzą sobie, abyśmy kontaktowali się z nimi w przyszłości.

Prosimy o kontakt ze specjalistą ds. ochrony prywatności firmy Goodman pod adresem privacy@goodman.com.

Zarządzanie

Firma Goodman zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawnych i dobrej praktyki w odniesieniu do ochrony prywatności, z uwzględnieniem postanowień niniejszego „Oświadczenia o ochronie prywatności”, i w tym celu kieruje się obowiązującymi przepisami prawa krajowego w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.

Polityka ta obowiązuje od stycznia 2011 r. i powstała w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy i regulacje prawne.

Firma Goodman zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym „Oświadczeniu o ochronie prywatności” zgodnie z potrzebą, a w razie wprowadzenia zmian w stosownym czasie zaktualizuje swoją witrynę internetową. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 [1] Na potrzeby ustawy o ochronie danych osobowych (Data Protection Act) z 1988 r. w Zjednoczonym Królestwie kontrolerem danych jest Goodman UK Limited lub Arlington House, Arlington Business Park, Theale, Berkshire, RG7 4SA.